Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Kỹ năng sơ cấp cứu dành cho cộng đồng người Điếc

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Survival Skills Vietnam và Trung Tâm vì người điếc (PARD) nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người điếc tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội thông qua giáo dục sơ cấp cứu...

Play Video
sứ mệnh

PARD tin rằng mọi người Điếc
đều có thể thành công

Nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng người Điếc, giúp người Điếc trở nên tự tin và làm chủ cuộc sống của chính mình. Nâng cao nhận thức của xã hội về cộng đồng người điếc và ngôn ngữ ký hiệu.

Programs for Persons with Intellectual Disabilities
Dealing with Visual or Hearing Impairment
Support for People with Mobility Disabilities

Kỹ năng sơ cấp cứu dành cho cộng đồng Người Điếc

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Survival Skills Vietnam và Trung Tâm vì người điếc (PARD) nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người điếc tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội thông qua giáo dục sơ cấp cứu...