Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG

PARD tập trung vào việc nâng cao năng lực cho người điếc, nhấn mạnh vào nhận thức về bản thân, quyền của người khuyết tật, và các kỹ năng xã hội khác.

Việt Nam có khoảng 2,5 triệu người điếc. Trong đó, chỉ có gần 40 người điếc đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học/thạc sĩ. Đa số người điếc chỉ học hết cấp 1 hoặc không đi học. Nhiều trường dành cho người điếc áp dụng phương pháp dạy nói. Đây không phải là phương pháp phù hợp nên nhiều người điếc nghỉ học sớm. Sự hạn chế trong giáo dục dẫn đến nhiều rào cản trong cuộc sống của cộng đồng người điếc.

PARD nâng cao năng lực cho các nhóm, câu lạc bộ người điếc tại nhiều tỉnh thành rong các lĩnh vực bao gồm quản lý tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Qua đó, xây dựng một mạng lưới lớn mạnh của cộng đồng người điếc trên khắp cả nước. Các nhóm, câu lạc bộ chính là không gian để người điếc trao đổi thông tin, thảo luận, kết nối.