Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

NNKH HCM – Chào mừng Tuần Lễ Người Điếc Thế Giới

  • by admin
  • Tháng Chín 20, 2021

Tiến sĩ Joseph Murray, Chủ tịch Liên Đoàn Người Điếc Thế Giới và tất cả người tham gia cùng nhau ký hiệu “Chào mừng Tuần Lễ Người Điếc Thế Giới 2021” bằng Ngôn ngữ ký hiệu Hồ Chí Minh.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *